สัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และ การทำงานเป็นทีม

Featured image


08 2565

13:30-17:30 น.

สำนักงานขายเนอร์วาน่า พัทยา

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย และร่วมกิจกรรม WORKSHOP เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และ การทำงานเป็นทีม

เพื่อผลักดันองค์กร สู่เป้าหมาย และความสำเร็จที่ชัดเจน โดย ดร.ชาญธาดา วิกรมพุฒิธนากรแผนที่เสมือนจริง