มงคลชีวิต 38 ประการ ชีวิตประสบความเจริญ

Featured Image


ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมาย ที่คอยชี้แนะข้อปฏิบัติดี และปฏิบัติชอบ สำหรับการดำเนินชีวิตให้ "มงคล 38 ประการ" ซึ่งเป็น "คุณธรรม" ที่หากยึดปฏิบัติแล้ว จะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ ซึ่ง คำว่า "มงคล" นั้นหมายถึง เหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ โดยนำมาจากบท "มงคลสูตร" ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า "คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ" โดยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า คุณธรรมนั้นนั่นก็คือ "มงคลชีวิต" มี 38 ประการ ได้แก่ ...  

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 1 ไม่คบคนพาล   


อเสวนา จ พาลานํ (อะเสวะนา จะ พาลานัง)
การไม่คบคนพาลเป็นมงคล เพราะการคบคนพาลพาไปหาผิด การไม่คบคนพาลจึงทำให้พ้นจากโอกาสที่จะหลงเข้าสู่ความผิด นำมาซึ่งความสรรเสริญของคนทั่วไป และประสพความสุข ความก้าวหน้าในชีวิต 

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 2 คบบัญฑิต  


ปณฑิตานญฺจ เสวนา (ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา)

คบบัญฑิตเป็นมงคล เพราะได้ความรู้ ความปลอดภัย ความสรรเสริญ ความสุข เกียรติยศ ชื่อเสียง และชื่อว่าได้ทำความดีด้วย ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่าย ได้ชื่อว่ามี "กัลยาณมิตร"

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 3 บูชาบุคคลที่ที่ควรบูชา


ปูชา จ ปูชนียานํ (ปูชา จะ ปูชะนียานัง)
ทำให้เราได้แบบอย่างที่ดีจากคนที่เราเคารพ เป็นการขจัดความพาลให้พินาศไปโดยทางอ้อมและเป็นการเชิดชูบัญฑิตให้สูงเด่นยิ่งขึ้น และได้ชื่อว่าเป็นผู้มี "กตัญญูกตเวที" อีกด้วย

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 4 อยู่ในถิ่นอันสมควร


ปฏิรูปเทสวาโส จ (ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ)
คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความพร้อม การอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นมงคล เพราะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมทำให้เป็นคนดี คนมีความรู้ ถ้าอยู่ในถิ่นที่ไม่ต้องใช้วิชาความรู้ ความรู้นั้นก็หมดค่าไป


enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 5 การได้เคยทำบุญไว้ก่อน 


ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา (ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา)
การทำบุญไว้ก่อนเป็นมงคล เพราะการทำบุญเป็นการสร้างความดี  ซึ่งมีระยะเวลายาวนาน ต้องอดทน เหมือนปลูกต้นไม้ยืนต้นจะต้องคอยผลไม้นั้นเป็นปีๆ การทำบุญในอดิตส่งผล ปัจจุบัน  การทำบุญปัจจุบันส่งผลส่งผลในปัจจุบันและอนาคต

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 6 ตั้งตนไว้ชอบ 


อตฺตสมฺมาปณิธิ จ (อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ)
การตั้งตนไว้ชอบ คือการวางตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมั่นคง  จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนมีคุณภาพชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่น มีความก้าวหน้า เป็นผู้ป้องกันภัยในอบายภูมิ และได้รับ สมบัติ  3  ประการคือ  มนุษยสมบัติ  ทิพยสมบัติ  และนิพพานสมบัติ

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 7 เป็นพหูสูต


พาหุสจฺจญฺจ (พาหุสัจจัญจะ)
หมายถึงความเป็นผู้รู้ ได้สดับตรับฟังมาก หรือความเป็นผู้คงแก่เรียน พหูสูตเป็นมงคล เพราะการฟังมาก ย่อมเพิ่มวุฒิปัญญา  เชาวน์ และไหวพริบ นำความรู้ที่ได้ยินได้ฟังได้อ่าน  ไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตนเองหรือคนอื่นได้มาก และเป็นช่องทางนำความเจริญด้วย ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน  ไม่มีใครแย่งชิงได้  เป็นสหชาติปัญญา

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 8 รอบรู้ในศิลปะ  


สิปฺปญฺจ (สิปปัญจะ)
ความมีศิลปะเป็นมงคล เพราะคนมีศิลปะจะช่วยตัวเองได้ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานะใด  คนมีศิลปะย่อมเจริญก้าวหน้า ได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และทำให้โลกเจริญทั้งด้านวัตถุและจิตใจ  ดังพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ที่ว่า "ศิลปกรรมนำใจให้สว่างโศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย"

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 9 มีวินัยที่ดี


วินโย จ สุสิกฺขิโต (วินะโย จะ สุสิกขิโต)
มีวินัยเป็นมงคล เพราะวินัยเป็นตัวกำหนดให้เกิดความสามัคคี ความมีระเบียบ  สร้างความเข้มแข็งในกิจการงานต่างๆ ทำให้สังคมที่ดีดำรงอยู่

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 10 มีวาจาอันเป็นสุภาษิต


สุภาสิตา จ ยา วาจา (สุภาสิตา จะ ยา วาจา)
หมายถึงพูดดี วาจาสุภาษิตเป็นมงคล เพราะคนที่พูดวาจาสุภาษิตจะบันดาลให้การงานทั้งปวงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 11 ดูแลบำรุงบิดามารดา


มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ (มาตาปิตุอุปัฏฐานัง)
การเลี้ยงดูมารดาเป็นมงดล เพราะเป็นการสืบต่อสังคมโดยอัตโนมัติ การบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดา ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้า เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 12 ดูแลสงเคราะห์บุตร


ปุตฺตสงฺคโห (ปุตตะสังคะโห) แยกมาจาก ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห (ปุตตะทารัสสะ สังคะโห)
การเลี้ยงดูบุตรเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของประเทศชาติ ถ้าเลี้ยงดูบุตรให้ดีได้รับการศึกษาก็เท่ากับสร้างครอบครัวให้ดี  ประเทศชาติเจริญมั่นคง

บุตร  แบ่งตามคุณธรรมมี  3  ประเภท คือ
1. อภิชาตบุตร    บุตรที่ยิ่งใหญ่กว่ามารดาบิดา
2. อนุชาตบุตร    บุตรเสมอมารดาบิดา
3. อวชาตบุตร    บุตรที่เลวกว่ามารดาบิดา

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 13 ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี)


ทารสงฺคโห (ทาระสังคะโห)
 การเลี้ยงดูภรรยาเป็นมงคล เพราะห์ทำให้ชีวิตครอบครัวมั่นคงยั่งยืน เป็นการร่วมกันสร้างฐานะให้มั่นคง สร้างความมั่นคงและมั่นใจให้แก่ภรรยา ครอบครัวมีความสงบสุข ได้รับการยกย่องสรรเสริญ  พระพุทธศาสนา  ได้กำหนดหลักการเลี้ยงดู หรือสงเคราะห์ภรรยาไว้  5  ประการ ได้แก่  การยกย่อง  ไม่ดูหมิ่น  ไม่นอกใจ  มอบความเป็นใหญ่ ให้มอบเครื่องแต่งตัวตลอดถึงพาออกงานด้วย

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 14 ทำการงานไม่ให้คั้งค้าง 


อนากุลา จ กมฺมนฺตา (อะนากุลา จะ กัมมันตา)
งานไม่คั้งค้างเป็นมงคล เพราะถ้าหากงานคั้งค้างแล้วย่อมไม่มีประโยชน์ไม่เห็นผล  งานไม่คั้งค้างจะทำให้ฐานะของตน ครอบครัว และประเทศชาติเจริญขึ้น งานที่ทำเสร็จเห็นผลงาน การงาน  แบ่งออกเป็นสองอย่าง  คือ  งานทางโลก  ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขาย  บริการ  รับราชการ   งานทางธรรม  ได้แก่ งานสร้างสันติสุขให้แก่โลก ลดละกิเลส ความเห็นแก่ตัว ความริษยา เป็นต้น

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 15 ให้ทาน


ทานญฺจ (ทานัญจะ)
การให้ทานเป็นมงคล  เพราะเป็นการฝึกจิตใจให้เป็นนักเสียสละ เป็นการลดความเห็นแก่ตัว  ทานมี  2  อย่าง คือ 
อามิสทาน  คือการให้วัตถุสิ่งของ  เช่น ปัจจัย 4  ดอกไม้  ธูป  เทียน  เป็นต้น
ธรรมทาน  คือการให้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ เช่นให้คำแนะนำสั่งสอน  ให้อภัย  เป็นต้น

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 16 ปฏิบัติธรรม


ธมฺมจริยา จ (ธัมมะจะริยา จะ)
การประพฤติธรรมเป็นมงคล เพราะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ผู้ประพฤติธรรมมีแต่ความสุข ผู้ประพฤติธรรมได้ชื่อว่าสอนคนอื่นด้วยการประพฤติตลอดเวลา สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและส่วนรวม

 

enlightened มงคนชีวิตข้อที่ 17 ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติ / พี่น้อง


ญาตกานญฺจ สงฺคโห (ญาตะกา นัญจะ สังคะโห)
การสงเคราะห์ญาติคือ  เมื่อยามญาติ  อัตคัด  เกิดขัดข้อง ควรหาช่องสงเคราะห์ ไม่เลาะหนี เขาชาบชึ้ง ถึงคุณ อบอุ่นดี หากถึงที่เราจน ญาติสนใจ

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 18 ทำงานที่ไม่มีโทษ


อนวชฺชานิ กมฺมานิ (อะนะวัชชานิ กัมมานิ)
งานที่ไม่มีโทษประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้  1.ไม่ผิดกฎหมาย  2.ไม่ผิดประเพณี  3.ไม่ผิดศิล   4.ไม่ผิดธรรม

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 19 ละเว้นการทำบาป


อารตี วิรตี ปาปา (อาระตี วิระตี ปาปา)
ท่านว่าสิ่งที่ทำแล้วถือว่าเป็นบาปได้แก่  อกุศลกรรมบถ  10  คือ  1. ฆ่าสัตว์,  2. ลักทรัพย์,  3. ประพฤติผิดในกาม, 4. พูดเท็จ, 5. พูดล่อเลียน, 6. พูดคำหยาบ, 7. พูดเพ้อเจ้อ 8. โลกอยากได้ของเขา, 9. คิดพยาบาทปองร้ายคนอื่น, 10.เห็นผิดเป็นชอบ

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา


มชฺชปานา จ สญฺญโม (มัชชะปานา จะ สัญญะโม)
ว่าด้วยเรื่องของน้ำเมานั้น  อาจทำมาจากแป้ง  ข้าวสุก  การปรุงโดยผสมเชื้อ  หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดื่มแล้วทำให้มึนเมา  ล้วนมีโทษอันได้แก่ ทำให้เสียทรัพย์ ทำให้เกิดการทะเลาะ วิวาท  ทำให้เกิดโรค  ทำให้เสียชื่อเสียง

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 21 ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท


อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ)
ไม่ประมาท คือมีสติพร้อม  คอยหน่วงน้อม  ธรรมคุณ  ไม่ผลุนผลัน  ธรรมอันใด ไม่ดี  หลีกหนีพลัน  ธรรมดีนั้น  ยึดแน่น  ไม่แคลนคลอน  ธรรมในที่นี้ก็คือ  หลักปฏิบัติที่ทำ แล้วมีผลในทางดี  และเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงโปรดแนะทางไว้

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 22 มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ


คารโว จ (คาระโว จะ)
ท่านได้กล่าวว่า สิ่งที่ควรเคารพมีอยู่ดังนี้  1. พระพุทธเจ้า,  2. พระธรรม,  3. พระสงค์,  4. การศึกษา,  5. ความไม่ประมาท, 6. การสนทนาปราศรัย

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 23 มีความถ่อมตน


นิวาโต จ (นิวาโต จะ)
ความอ่อนน้อมถ่อมตน  คือ การไม่แสดงออกถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ให้ผู้อื่นทราบเพื่อข่มผู้อื่นหรือเพื่อโอ้อวด  การไม่อวดดีเย่อหยิ่งจองหอง แต่แสดงตนอย่างสงบ

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 24 มีความสันโดษ


สนฺตุฏฺฐี จ (สันตุฏฺะฐี จะ)
คำว่าสันโดษ ไม่ได้หมายถึงการอยู่ลำพังคนเดียว  แต่หมายถึงการพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ในของของตัว นิยามที่เป็นลักษณะของความสันโดษ เป็นดังนี้ คือ 1. ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามมีตามเกิด  2. ยถาพลสันโดษ  หมายถึงความยินดีตามกำลัง

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 25 มีความกตัญญู


กตญฺญุตา (กะตัญญุตา)
 คือ การรู้คุณ และตอบแทนท่านผู้นั้น  บุญคุณที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน แต่หมายถึงการลำรึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 26 ฟังธรรมตามกาล


กาเลน ธมฺมสฺสวนํ (กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง)
เมื่อมีโอกาส เวลา หรือตามวันสำคัญต่างๆ ก็ควรต้องไปฟังธรรมบ้าง  เพื่อรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ในหลักธรรมนั้นๆ และนำมาใช้กับชีวิตเรา เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 27 มีความอดทน


ขนฺตี จ (ขันตี จะ)
ลักษณะของความอดทนนั้นสามารถจำแนกออกได้ดังต่อไปนี้ คือ    1. ความอดทนต่อความลำบาก  2. ความอดทนต่อทุกขเวทนา คือทุกข์ที่เกิดจากสังขารของเราเอง 3. ความอดทนต่อความเจ็บใจ  4. ความอดทนต่ออำนาจกิเลส

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 28 เป็นผู้ว่าง่าย


โสวจสฺสตา (โสวะจัสสะตา)
ผู้ว่าง่ายนั้นมีลักษณะที่สังเกตได้ดังนี้คือ  1. ไม่พูดกลบเกลื่อนเมื่อได้รับการว่ากล่าวตักเตือน  2. ไม่นิ่งเฉยเมื่อได้รับการตักเตือน  3. ไม่จับผิดผู้ว่ากล่าวสั่งสอน

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 29 ได้เห็นสมณะ


สมณานญฺจ ทสฺสนํ (สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง)
คุณสมบัติของสมณะต้องประกอบด้วย  3  อย่างคือ  1. ต้องสงบกาย คือมีความสำรวมในการกระทำทุกอย่าง  2. ต้องสงบวาจา คือการพูดจาให้อยู่ในกรอบของความพอดี 3. ต้องสงบใจ คือการทำใจให้สงบปราศจากกิเลสครอบงำ ไม่ว่าจะเป็น โลภ โกรธ หลง ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิภาวนา

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล


กาเลน ธมฺมสากจฺฉา (กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา)
การได้สนทนากันเรื่องธรรม ทำให้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เราอาจนึกไม่ถึง หรือเป็นการเผื่อแผ่ความรู้ที่เรามีให้แก่ผู้อื่นได้ทราบด้วย

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 31 บำเพ็ญตบะ


ตโป จ (ตะโป จะ) ตบะ
การบำเพ็ญตบะ หมายถึงการทำให้กิเลส ความรุ่มร้อนต่างๆ หมดไป หรือเบาบางลง

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์


พฺรหฺมจริยญฺจ (พรัหมะจะริยัญจะ)
คำว่าพรหมจรรย์หมายความถึง  การบวชซึ่งละเว้นเมถุน  การครองชีวิตที่ปราศจากเมถุน  การประพฤติธรรมอันประเสริฐ  ลักษณะของธรรมที่ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั้น  (ไม่ใช่ว่าต้องบวชเป็นพระ) มีอยู่ดังนี้คือ 1. ให้ทาน  2. ช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานที่ชอบ ที่ถูก ที่ควร  3. รักษาศิล 5

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 33 เห็นอริยสัจ


อริยสจฺจานทสฺสน (อะริยะสัจจานะทัสสะนะ)
อริยสัจ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ  หลักแห่งอริยสัจมีอยู่ 4 ประการดังนี้ 
1. ทุกข์  คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2. สมุทัย คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ คือความดับทุกข์
4. มรรค คืกข้อปฏิบัติหรือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 34 ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน


นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ (นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ)
การทำนิพพานให้แจ้งนั้น  ทำให้พ้นจากคติทั้ง 5 คือ นิรยคติ  เปตคติ  ดิรัจฉานคติ  มนุสสคติ  และเทวคติ  ตลอดจนพ้นจากตัณหา  เครื่องร้อยรัดได้  เพราะฉะนั้น การทำนิพพานให้แจ้ง จึงเป็นอุดมมงคล

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 35 มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม


ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปต (ผุฏฺฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะตะ)
คำว่าโลกธรรม มีความหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบนโลกนี้  ซึ่งเราไม่ควรมีจิตหวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้  ลักษณะของโลกธรรมมี  4  ประการคือ 1. การได้ลาภ เสื่อมลาภ  2. การได้ยศ เสื่อมยศ  3. การได้รับการสรรเสริญ นินทา  4. การได้รับความสุข ความทุกข์

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 36 มีจิตไม่เศร้าโศก


อโสกํ (อะโสกัง)
 มีเหตุอยู่  5 ประการที่ทำให้จิตเราต้องโศกเศร้าคือ  1. ความรัก  2. ความใคร่  3. ความไม่เที่ยงในสิ่งของทั้งหมดหลาย  และร่างกายของเรา  4. ไม่ยึดมั่นในตัวตน หรือความจิรังยั่งยืน ในคนหรือสิ่งของว่าเป็นของเรา  5. ทุกอย่างในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ แม้ร่างกายเราก็ใช้เป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 37 มีจิตปราศจากกิเลส


วิรชํ (วิระชัง)
จิตที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมหลุดพ้น  ไม่พัวพันอยู่กับกิเลสทั้งปวง เป็นจิตที่ปลอดโปร่ง  เป็นอสรเสรีและมีศักยภาพสูงสุด

 

enlightened มงคลชีวิตข้อที่ 38 มีจิตเกษม


เขมํ (เขมัง)
มีจิตเกษมก็คือว่ามีจิตที่เป็นสุข ในที่นี้หมายถึง การละแล้วซึ่งกิเลส ที่ท่านว่าไว้ว่าเป็นเครื่องผูกอยู่  4  ประการคือ  1. การละกามโยคะ คือการละความยินดีในวัตถุ  2. การละภวโยคะ คือการละความยินดีในภพ  3. การละทิฏฐิโยคะ คือการละความยินดีในความเห็นผิดเป็นชอบ  4. การละอวิชชาโยคะ คือการละความยินดีในอวิชชาทั้งหลาย ความไม่รู้ทั้งหลาย

 

มงคล 38 เป็นหลักปฏิบัติที่เรียบง่าย สามารถปฏิบัติตามหลักอันเป็นมงคลชีวิตได้ด้วยตัวเอง หากพิจารณามงคล 38 ประการแล้ว จะเห็นว่า ทุกข้อล้วนเกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อมิตร ครอบครัว และสังคม ซึ่งเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็สามารถยึดมงคลชีวิต 38 ในการฝึกตนเองได้อีกด้วย

 

Cr. thairath.co.th


#มงคลชีวิต #38ประการ #รุ่งเรือง #ธรรมะ
 


มงคลชีวิต, ธรรมะ

ล่าสุด

บอกลาความซวย เปลี่ยนดวงแล้ว ทำอะไรก็รวย


ปีชง งานก็ปัง รักก็ปัง ได้ด้วยแซกี


รวยสบายๆ สไตล์เศรษฐีจีน


ผู้บริหารสุสานเผย ทำไมต้องทำแซกี


ราศีไหนดวงไม่ดี ทำแซกี พลิกดวงชะตา


เคล็ดลับเปลี่ยนดวงปังๆด้วยศาสตร์จีนโบราณ


ทำไมชลบุรีถึงเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร


สุสานแบบไหน ทำให้ลูกหลานร่ำรวย


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ลานหงส์แดง ฮวงจุ้ยแห่งความมั่งคั่ง


ฮวงซุ้ย เบื้องหลังความสำเร็จของลูกหลานชาวจีน


ร่ำรวยเพราะฮวงซุ้ย หรือฮวงซุ้ยทำให้ร่ำรวย


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


ฮวงซุ้ยพรีเมี่ยม สำหรับบุคคล VIP


สุสานพรีเมี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย


ฮวงซุ้ยที่ดีที่สุดในโลก อยู่ที่ไหน?


เลข 88 ที่ซ่อนอยู่ในสุสานเนอร์วาน่า


ฤกษ์มงคล เดือน มิถุนายน 2564


วันเกิดบอกนิสัย


แซกี คืออะไร


เวลาดีตามวันเกิดทั้ง 7 เดือน มิ.ย. 64


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่สายมูไม่ควรพลาด


เคล็ดน่ารู้ จำนวนธูป ไหว้แบบไหน จุดธูปกี่ดอกดี


เลือกที่ดินตามหลักฮวงจุ้ย


เช็คดวงครึ่งปีหลัง 2564 ราศีไหนปัง ราศีไหนตุ๊บ!!!


ซินแสฮวงจุ้ยคือใคร นำความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาจากไหน


องค์ประกอบสำคัญในการหาพื้นที่ฮวงซุ้ย


ฤกษ์ท้ายเดือน มิถุนายน 2564


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 1


ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ้าง ตอน 2


ฤกษ์ดี เดือนกรกฎาคม 64 เพื่อขอพรเทพเต่ามังกร


เปิดดวงชะตา 12 นักษัตร ครึ่งปีหลัง 2564


พื้นฐานดวงชะตาของคน เกิดจากอะไรบ้าง


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสฟิลลิป วองก์


ขั้นตอนการทำแซกี


ประโยชน์ของการทำแซกี


หล่อแก คืออะไร?


ดาว 9 ยุค


เผยสุดยอดพลังแห่งเลข 168 ดีอย่างไร?


เทพจ้าที่สายมู ไม่ควรพลาด ภาค 2


ฮวงจุ้ยเนอร์วาน่า ดีอย่างไร? โดย ซินแสไช้


สุสานน้ำท่วม เรื่องเร่งด่วน ต้องรีบแก้ไข


4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ เต่าดำ หงส์แดง มังกรเขียว เสือขาว


บ้านเรียกทรัพย์ อยู่แล้วรวย


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนสิงหาคม 2564


ของไหว้ครั้งแรก สำหรับผู้วายชนม์


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผักแห้ง 5 อย่าง


การไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ ด้วยผลไม้ 5 อย่าง


วันสารทจีน สำคัญอย่างไร?


การดูโหงวเฮ้งบนใบหน้า


ฤกษ์เดือน สิงหาคม 2564


ทิศที่ห้ามสร้างบ้าน เข้าบ้านใหม่ เคาะ เจาะ ทุบ รื้อ ขุดดิน ล้มต้นไม้


การแก้บนหลังได้รับพรเทพเต่ามังกร


พิธีฌาปนกิจ


นิกายในศาสนาคริสต์


การเป็นคริสเตียนคืออะไร?


ชีวิตหลังความตายในคริสต์ศาสนา


ความเชื่อย้ายสุสานแบบจีน


ปรับห้องนั่งเล่นให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เสริมพลังบวกในบ้านได้ทั้งหลัง


คนธาตุใด ทำงานอะไรแล้วรวย


ทำไมพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์


เนอร์วาน่า ดีอย่างไร โดย อาจารย์ปลั๊ก ปรัชญา ฐีอุดมวัฒนกุล


10 เคล็ดลับความรวย จาก Tony Robbins


พิธีเก็บอัฐิ


ฤกษ์เดือน กันยายน 2564


ไหว้พระจันทร์อย่างไรให้ปัง


ฤกษ์ดีขอพรเทพเต่ามังกร เดือนกันยายน 2564


10 ต้นไม้มงคล เสริมดวง เรียกทรัพย์


ของมงคลสำหรับตกแต่งบ้าน


7 วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องครัว เพื่อชีวิตสมบูรณ์พูนสุข


5 เหตุผลที่ควรซื้อฮวงซุ้ยให้บิดามารดา


พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์


พระบัญญัติ 10 ประการ


พิธีฝังแบบคริสเตียน (คาทอลิก)


กินเจอย่างไรให้ปัง


4 เทคนิคจัดฮวงจุ้ยร้านค้าให้ขายดี


สุสานคนเป็น - สุสานคนตาย


ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน จัดอย่างไรให้อยู่แล้วดี


ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน เลขไหนที่ว่าดี


10 ฮวงจุ้ยห้องนอน จัดให้ถูกทิศชีวิตมีแต่ร่ำรวย


พิธีกงเต๊ก


มงคลชีวิต 38 ประการ ชีวิตประสบความเจริญ


คำพูด 7 ประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขน


ความหมายของไม้กางเขน


ทำไมศาสนาคริสต์ถึงต้องร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์?


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการหน้าที่พ่อแม่ให้สมบูรณ์


ดวงดีไม่กลัวปีชง เพราะมีแซกีเต่ามังกร (เจ่าอุ่ง)


พระเยซู คือใคร?


28 รูปภาพเสริมดวง


ตำนานลูกมังกรทั้ง 9


พิธีศีลล้างบาป


สุสานคนคู่เดียว เปลี่ยนชะตาหลายสิบคน


หลักคำสอนคริสต์ศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ


การจัดพิธีศพในแบบคนจีน


ฮวงจุ้ย กับ ฮวงซุ้ย คือคำเดียวกัน จริงหรือ


ฮวงซุ้ย ศูนย์รวมครอบครัวที่ถูกลืม


แซกีจักรพรรดิคืออะไร ทำไมเศรษฐีทั่วเอเชียถึงนิยมทำแซกี


เหตุใดจึงมีการสวดพระอภิธรรมในงานศพ


จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี หมายความว่าอย่างไร


คัมภีร์ไบเบิล


กระดาษไหว้เจ้ามีอะไรบ้าง ?


กงเต๊กคืออะไร และการแต่งกายที่ถูกต้องของลูกหลาน


การข้ามสะพานโอฆสงสารในพิธีกงเต๊ก


ชีวิตที่ดีต้องมีการวางแผนล่วงหน้า


พระยูไล พระพุทธเจ้าของจีน


ฤกษ์ยาม ความหมายและองค์ประกอบที่ทำให้สัมฤทธิ์ผล


สุสานขงจื๊อ


สังฆทานคืออะไร ควรใส่อะไรบ้าง


ทำไมต้องเนอร์วาน่า


ชนิดของโลงศพ


เกร็ดน่ารู้ของป้ายสุสาน


คนจีนกับความกตัญญู


ความเชื่อสิ่งที่ควรทำ -ไม่ควรทำ ในวันขึ้นปีใหม่


ปี 2565 ปีนักษัตรไหนชง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ดูดวงการเงินและโชคลาภ ปี 2565 ราศีใดดวงดี ราศีใดต้องระวัง!


ไหว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย พร้อมเคล็ดลับแก้ชง


ต้องรู้! แซกีแก้ดวง ปีชง


พลังชี่ ตามหลักฮวงจุ้ย คืออะไร


ความเชื่อเกี่ยวกับการไปร่วมงานศพ


วันไหว้ปี 2565


หมอช้างกับ 12 นักษัตร 2565


คำทำนายดวงเมือง 2565 จากโหราศาสตร์จีน


การจัดการหลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก


พิธีกรรมในงานศพไทย


ศาสตร์แห่งสุสาน (ฮวงซุ้ย)


ทำไมต้องเตรียมสุสานเอาไว้


การนิมนต์พระสงฆ์ในงานมงคลและงานอวมงคล


ประวัติความเป็นมาของการอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ และการกรวดน้ำ


อวงแซจี๊ ใบส่งวิญญาณ


การไหว้เช็งเม้ง ช่วงโควิด


ข้อห้ามช่วงเทศกาลเช็งเม้ง


ประโยชน์ของการมีสุสาน


เมื่อไหร่ที่เราควรจะทำสุสานเพื่อเสริมพลัง เตรียมเอาไว้


หมิงถาง ลานหน้าบ้าน


พิธีทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ


พวงหรีด มากกว่าการให้


ความเชื่อจีนโบราณ... คนตาย เวลาไหน เหลืออะไรให้ลูกหลาน


เลือกพวงหรีดแบบไหนให้เหมาะกับงาน


ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แทนความอาลัยและการขอขมาต่อผู้วายชนม์


รวยได้ไม่นานก็หมดตัว แก้ได้ด้วยแซกี


มีบุตรยาก ฮวงจุ้ยแก้ได้


ถวายเพลพระอย่างไรให้ได้บุญสูงสุด


โกศ สำหรับบรรจุอัฐิผู้ล่วงลับ


ปี่เซียะ สัตว์มงคลจีน เครื่องรางเรียกทรัพย์


ปรับฮวงจุ้ยชีวิต อยู่ที่ไหนก็รวย


การปฏิบัติต่อเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างถูกวิธี


ตายแล้วไปไหน


ไขข้อสงสัย ของไหว้ทานได้ไหม


จากไปอย่างไร ให้คนข้างหลังไม่ทุกข์


ทำไมเราจึงต้องไหว้เทศกาลสารทจีน


ของไหว้ สารทจีน แตกต่างกับ ของไหว้ตรุษจีนอย่างไร


ทำแซกี เงินก็มา รักก็มี


เลขแปลงเต่ามังกรมงคล โดย หมอช้าง


ความเชื่อชาวจีน ต้องฝังศพเท่านั้น


พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก


คุณเตรียมอะไรไว้ให้คนข้างหลังบ้าง ในวันที่คุณจากไป


อายุเท่าไหร่ ควรซื้อฮวงซุ้ย


ฮวงซุ้ย พลิกชีวิต


ตายแล้วไปไหน ถ้าไม่มีฮวงซุ้ย


ความเชื่อเกี่ยวกับศพของชาวจีน


เรื่องจริงคนเปลี่ยนดวง รอดตายเพราะแซกี


เปลี่ยนชะตา เกิดใหม่ บนสุดยอดฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในประเทศไทย


วางรูปบรรพบุรุษไว้ในบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง


สร้างพลังชีวิต เติมหยิน-หยางให้สมบูรณ์ด้วยฮวงซุ้ย


อาหารต้องห้ามในงานศพ


ฝังศพบรรพบุรุษผิดที่ ระวังจะเกิดอาเพศ


พิธีกรรมย้ายสุสาน ฮวงซุ้ย


ทำไมนักธุรกิจต้องแอบทำแซกี


ฮวงจุ้ยชีวิตพัง เพราะน้ำขังฮวงซุ้ย


การทำฮวงซุ้ยดีกว่าการเผาอย่างไร?


ทริคแก้กรรม การเงินติดขัด ไร้โชคลาก ของคนทั้ง 7 วัน


มัดตราสัง กับความหมายที่แอบแฝง


ประเพณีบวชหน้าไฟ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อผู้ล่วงลับ


ปีชง 2566 ปีนักษัตรปีเถาะ มีปีไหนชงบ้าง พร้อมวิธีแก้ปีชง


ประวัติเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย


แซกีเสริมเสน่ห์ เจ้านายรัก บริวารเคารพ


ความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย


ทุบบ้านแก้ฮวงจุ้ยไม่ได้ ไม่เป็นไร แก้ฮวงจุ้ยชีวิตไปเลย


5 เหตุผลที่ควรย้ายสุสานบรรพบุรุษ


เลือกบ้านหลังสุดท้าย ต้องดูตั้งแต่ดิน


เกร็ดประวัติศาสตร์: การทำแซกีจักรพรรดิต่ออายุของราชวงศ์จีน


ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการบูชาบรรพบุรุษของชาวจีน


เปลี่ยนดวงเรียกเนื้อคู่


ครอบครัวไม่เคยมีฮวงซุ้ยมาก่อน จำเป็นต้องซื้อฮวงซุ้ยให้พ่อแม่หรือไม่


พิธีคำนับศพแบบจีน


ไหว้บรรพบุรุษ สำคัญกว่าไหว้เทพ


เครื่องเซ่นไหว้ : รักษาประเพณีให้เหมาะสมตามยุคสมัย


ประโยชน์ของการไหว้บรรพบุรุษวันเชงเม้ง


ที่มา พิธีลอยอังคาร


ความเชื่อเรื่องข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อเปลี่ยนดวงของชาวจีน


พิธีรดน้ำศพ


ทำไมคนจีนในประเทศไทยถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย


เตรียมสุสานไว้ก่อนตาย คนจีนกล่าวว่าคือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์


10 ความเชื่อโบราณในการจัดพิธีงานศพไทยในสมัยก่อน


ความหมายของอาหาร - ขนม และผลไม้ที่ควรเลือกมาเป็น ของไหว้ ในเทศกาล


แซกีเปลี่ยนดวง ชนะคดีได้เงินล้าน


ต่อชะตาญาติผู้ใหญ่ด้วยพิธีแซกีจักรพรรดิ


พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แผนที่เสมือนจริง